Perfect Housing

De mooiste huurwoningen in de Randstad

Search form
 Mijn account

Privacy Policy

 

Voorwaarden

Perfect Housing is (een van) de handelsnamen van Scope Group B.V. (kantoor houdende en gevestigd aan het Entrepotdok 25, 1018 AD Amsterdam) die een aantal websites, landingspaginas en iframes exploiteert waaronder www.perfecthousing.com en www.perfecthousing.nl (hierna “websites” genoemd). Door gebruik te maken van de diensten van Perfect Housing, geeft de bezoeker aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Perfect Housing.

Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de websites en zijn ook op deze betreffende websites gepubliceerd ter inzage.

 

Algemene voorwaarden Perfect Housing

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Perfect Housing: een handelsnaam van Scope Group B.V., die onder andere door middel van websites, landingspaginas, sociale media en iframes diensten via internet verleent.

2.     Websites: de website(s) van Perfect Housing die via internet oproepbaar is met, onder andere, adres www.perfecthousing.com en www.perfecthousing.nl.

3.     Bezoeker: iedereen die via internet de aangeboden informatie van websites bekijkt en/of opvraagt.

4.     Klant: iedereen die zich registreert bij Perfect Housing en/of gebruik maakt van één of meerdere diensten van Perfect Housing ongeacht of dit gratis of betaalde diensten zijn.

5.     Advertentie: het op of via de websites van Perfect Housing kenbaar maken van:

a.     een voorgenomen verhuur van registergoed;

b.     een aangeboden product of dienst;

c.     merk-, product- of bedrijfsnaam.

6.     Registergoed: de onroerende zaak, die via Perfect Housing wordt aangeboden.

7.     Woonhuis: registergoed of onroerende zaak.

8.     Verhuurder: degene(n) in wiens (wier) opdracht de verhuur wordt gehouden en die tot het verhuren van het registergoed krachtens enig recht bevoegd is (zijn).

9.     Huurprijs: de door de verhuurder gewenste huursom voor het registergoed.

10.   Button: aanklikbaar vlak op de Perfect Housing website.

11.   Onroerend goed: registergoed

 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van de websites, dan wel van de aangeboden diensten van Perfect Housing. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Overal waar in deze voorwaarden ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Dienstverlening

Met de websites beoogt Perfect Housing een internet portaal functie te vervullen voor de wonende consument. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te huur staande woningen, alsmede meer algemene informatie of doorverwijzingen met betrekking tot wonen, woonomgeving, financiële diensten, verhuizen en dergelijke. Perfect Housing biedt haar diensten aan zowel particuliere als professionele partijen aan. Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Perfect Housing gelden hierbij als vermoeden van bewijs. Perfect Housing is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. Perfect Housing heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.

Artikel 3 Technische beperkingen

Een ieder die gebruik maakt van de websites is bekend met en accepteert het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem en/of de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar is. Hoewel Perfect Housing, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De bezoeker en/of klant vrijwaart bij voorbaat Perfect Housing voor schade in elke vorm, direct of indirect, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Perfect Housing is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen huurders en verhuurders en tussen huurders en verhuurders gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Perfect Housing geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verhuurder om te verhuren en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de huurder om tot huur over te gaan. Perfect Housing kan niet garanderen dat de huurder of verhuurder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Perfect Housing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (huur)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Bezoeker en/of klant vrijwaart Perfect Housing in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. De door klanten van Perfect Housing aangeboden informatie wordt niet door Perfect Housing gecontroleerd. Aanbieder, verhuurder, en huurder zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Perfect Housing is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. De aansprakelijkheid van Perfect Housing ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan Perfect Housing, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag. Perfect Housing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Perfect Housing is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 5 Advertentie

Indien de klant een woning advertentie plaatst op de websites, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen adverteren. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als huurder op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van Perfect Housing:

a.   niet onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn;

b.   met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden ;

c.    geen virussen of andere (computer) programmatuur or links zal bevatten.

 

De klant vrijwaart Perfect Housing voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.

Artikel 6 Strafbare gedragingen

De bezoeker en/of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Perfect Housing, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden. Het is bezoeker en/of klant niet toegestaan om de systemen van Perfect Housing te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en/of klant. Perfect Housing zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. Perfect Housing is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Artikel 7 Prijzen

Alle prijzen die door Perfect Housing gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten aan adverterende partijen, zijn, tenzij expliciet aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

Jaarlijks kan Perfect Housing de abonnementstarieven aanpassen. De klant wordt hier minimaal één maand van te voren schriftelijk van op de hoogte gebracht. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, is voor de klant geen reden om de overeengekomen contractperiode te verkorten. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Perfect Housing zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Perfect Housing kan en mag, zonder nadere kennisgeving, na het verstrijken van de betalingstermijn, buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen. Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldaan heeft, kan Perfect Housing, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, haar de toegang tot het systeem ontzeggen en de dienstverlening opschorten tot het moment van betaling. De aangeboden informatie van de klant zal verwijderd worden. De extra kosten die Perfect Housing hiervoor moet maken zullen bij de klant in rekening gebracht worden, evenals de nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.

Artikel 8 Klantgegevens

De klant geeft Perfect Housing expliciet toestemming om de gegevens van de klant en/of aanbieder en/of van de te huur aangeboden woning(en) tevens kenbaar te maken aan vooraf zorgvuldig geselecteerde businesspartners van Perfect Housing. Deze businesspartners kunnen beperkt en volgens zorgvuldig vooraf gemaakte afspraken met deze businesspartners, gebruik maken van de gegevens door met klanten contact op te nemen en/of informatie toe te zenden via direct mail en/of e-mail. Perfect Housing eist van haar businesspartners dat zij zich inspannen om de privacy te beschermen. Perfect Housing spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals hier en in het onderstaande Privacy Statement omschreven. De informatie van Perfect Housing is ook toegankelijk via diverse andere internet portalen en tientallen andere websites, mits daarover met deze partijen overeenstemming is bereikt en voor zolang die samenwerking duurt. Deze toegangen zijn niet gegarandeerd en Perfect Housing is niet aansprakelijk bij technische storingen of indien een samenwerking onverhoopt beëindigd wordt.

Artikel 9 Cookie Policy

Perfect Housing maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Cookies zijn niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken alsook het toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten. Zo maakt de websites gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Artikel 10 Eigendomsrechten

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van Perfect Housing en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Perfect Housing.

Artikel 11 Klachten

Klachten dienen, bij voorkeur per email (info@perfecthousing.com), direct doch binnen een week gemeld te worden aan Perfect Housing. Perfect Housing zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.

Artikel 12 Geschillen

Op deze voorwaarden, alsmede iedere met Perfect Housing gesloten of te sluiten overeenkomst en ieder geschil met Perfect Housing, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Perfect Housing en een bezoeker of klant zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
Voor deze pagina is het vereist dat u inlogt
E-mailadres:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Account aanmaken

Met een account kunt u:

 • Woningen zoeken en zoekopdrachten bewaren;
 • Bewaarde zoekopdrachten versturen per e-mail;
 • Bewaarde zoekopties opslaan als PDF;
 • Bezichtigingen regelen voor geselecteerde woningen.
E-mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord Bevestigen:

Met een account kunt u:

 • Woningen zoeken en zoekopdrachten bewaren;
 • Bewaarde zoekopdrachten versturen per e-mail;
 • Bewaarde zoekopties opslaan als PDF;
 • Bezichtigingen regelen voor geselecteerde woningen.
E-mailadres:

Met een account kunt u:

 • Woningen zoeken en zoekopdrachten bewaren;
 • Bewaarde zoekopdrachten versturen per e-mail;
 • Bewaarde zoekopties opslaan als PDF;
 • Bezichtigingen regelen voor geselecteerde woningen.